Jiahui Zhang

Structural Design and Fabrication of Stretchable Mini-LED Array


Advisor(s): GuoQi Zhang, Shanliang Deng

Program: MSc Microelectronics

Jiahui Zhang